T.C.
KURŞUNLU KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTERME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
İHALE İLANI
 
[400 Ton B Tipi Mıcır, 800 Ton C Tipi Mıcır Malzeme] alımı Birlik İhale Yönetmeliğin 18.maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
:2018 / 03
1-İdarenin
 
a) Adresi
:Cömertler Mah.Hasan Ceylan Cad.No:6 KURŞUNLU
b) Telefon ve faks numarası
:İŞ:03764651025  FAKS:03764652492
c) Elektronik posta adresi
:---
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
:Kurşunlu Kaymakamlığı
2-İhale konusu malın
 
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 400 Ton B Tipi Mıcır, 800 Ton C Tipi Mıcır  Malzeme alımı
b) Teslim [yeri/yerleri]
:1-Kurşunlu Bakımevine : 800 ton C tipi
 2-Kurşunlu Yeşilöz köy yoluna: 400 ton C tipi mıcır malzeme yıkılacak
c) Teslim [tarihi/tarihleri]
:Yer tesliminden itibaren 60 takvim  günü
3-İhalenin
 
a) Yapılacağı yer
:Kurşunlu Hükümet Konağı Kaymakamlık Makam Odası
b) Tarihi ve saati
: 09.05.2018 Çarşamba  günü  saat 15:30
 
4-1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler: 
a-) Tebligat için adres beyanı; ayrıca varsa irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi
b-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1-Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,
2-Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile Tüzel kişiliğin Yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
d-) Birlik İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
e-)Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu (Birim Fiyat Teklif Mektubu)  
f-) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
g-)Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile  noter tasdikli imza beyannamesi.
h-) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi
ı-) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin ortaklık hisse beyannamesi,
i-) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
j-) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde İdari Şartnamenin 7. maddesinin (b), (c), (d), ( i ) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
k-) İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
a-) İş deneyim belgeleri: İsteklinin, son onbeş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde, gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş (Mıcır ve filler malzeme alım İşi) ile ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi
5- )Ekonomik Açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
7-) İhale dokümanı  Kurşunlu  İlçe Özel İdare Müdürlüğü Hizmet Binası bürosundan 500,00-Tl dosya bedeli karşılığı adresten temin edilebilir. İhaleye   teklif vereceklerin ihale dokümanlarını satın alması zorunludur.
8-) Teklifler ihale saatine kadar Birlik Başkanlığına tutanak karşılığı teslim edilecektir.
9-) İstekliler tekliflerini, Birim Fiyat üzerinden vereceklerdir.
10-) İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11-) Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  60(altmış)  takvim  günü olmalıdır.
12-) Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                İHALE KOMİSYON