İHALE İLANI
 
KURŞUNLU KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
Kurşunlu İlçesine bağlı Tüm köylerin köyiçi yolları  ve grup yolu kilit parke döşeme yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
 
İhale kayıt numarası*
:2018 / 05
1-İdarenin
 
a)Adı ve Adresi
:Kurşunlu Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
İlçe Özel İdare Müdürlüğü Comartlar Mah. Hasan Ceylan Cad. No:6 Kurşunlu / ÇANKIRI
b) Telefon ve faks numarası
:Tel:0 376 465 10 25 Faks:0 376 465 24 92
 
                                          
2-İhale konusu yapım işinin
 
a) Niteliği, türü, miktarı
:İlçemize bağlı Tüm köylerin köy içi yollar ve grup yolu toplam:27.800,00 m2 kilit parke taşı döşeme işi
b) Yapılacağı yer
:Kurşunlu İlçesine  bağlı Tüm köyler
c) İşe başlama tarihi
:Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi
:Yer tesliminden itibaren 90 takvim günüdür.
3-İhalenin
 
a) Yapılacağı yer
:Kurşunlu Hükümet Konağı Kaymakamlık toplantı salonu Kurşunlu / ÇANKIRI
b) Tarihi ve saati
:15.05.2018 Salı  günü saat 15:30
 
4-İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ve Yeterli Kriterleri:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2.Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ve/veya Sanayi Odası Belgesi,
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4.1.3.1.Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4.Birlik İhale Yönetmeliğinin 11 nci maddesinin (a),(b),(c),(ç),(d),(e),(f),(g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5.Şekli ve içeriği İdare Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7.Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.9. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, İdari Şartnamenin 7.nci maddesinin (b),(c),(d),(i) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.11. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname
4.1.12.Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname,
4.2.Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İş Deneyim Belgesi: İsteklinin, son  beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde  gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş (kilit parke döşeme v.b. yapım işi) ile ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin deneyim belgesi,
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7-İhale dokümanı Kurşunlu Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinde görülebilir ve 750.00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Teklifler ihale saatine kadar Kurşunlu Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına bizzat verilecektir. Posta, iadeli taahhütlü ve kargo ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
9- İstekliler tekliflerini iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10-İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren doksan (90) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
                                                                                                      
 
 
                                                                                                           İHALE KOMİSYONU